מאמרים

רישומי כתבי יד על חושן משפט

צפונות

תיאורם של שלושה כת"י מספריית האוניברסיטה בירושלים, השייכים לשו"ע חושן משפט, וראויים לתשומת לב הלומדים: ספר תורת חיים כהן מאת ר' חיים הכהן מדינאוויץ; ספר בגדי שרד מאת ר' שלמה ראובן רבינוביץ; ספר הליכות עולם מאת ר' אליעזר במ"ו אלי'.

צפונות, ב (טבת תשמ"ט), עמ' קא–קה

 

הרב יהושע מונדשיין
ירושלים

 

רישומי כתבי יד על חו"מ

 

להלן תיאורם של כמה כ"י מספריית האוניברסיטה בירושלים ת"ו, השייכים לשו"ע חושן משפט. ראויים הם חיבורים אלו לתשומת לב הלומדים, ואולי יסייעו גם הקוראים בתוספת פרטים על מחבריהם.

1. "ספר תורת חיים כהן... על שלחן ערוך חושן משפט [ומעט בחלקים האחרים]... וגם שאלות ותשובות על כל ד' חלקי ש"ע... אשר חיברתי... חיים [ב"ר שלמה חריף מזבאריז] הכהן [פענדליר?] מדינאוויץ". 81 דף. 35X22 ס"מ. לכתה"י שער מצויר. (כ"י מס' 4/912)

דף 2,א: הקדמת המחבר, הקדמת המעתיק ומסדר הכתבים צבי הירש מבאלין (שהמבחר הוא דודו), שיר ובו אקרוסיטיכון המחבר, ולצדו דברים מאת מחבר השיר ומצייר השער (וכנראה שהוא גם שכתב עמוד זה כולו) יחיאל ב"ר אפרים פישל ברך.

דפים 3,א - 45,ב: לחלק חו"מ; 47,א - 50,ב: לחלק או"ח; 52,א - 54,ב: לחלק יו"ד; 56,א - 57,ב: לחלק אהע"ז; 59,ב - 80,ב: שאלות ותשובות בסדר ארבעת חלקי השו"ע; 81,א: תשובה בדיני גטין משנת תרכ"ג, בכתיבה שונה ומאוחרת.

חלק החידושים כולל גם פסקים בעניינים שבאו לפני המחבר (ראה דפים 15,ב; 32,א ועוד).

בכמה מקומות מזכיר המחבר את בניו (7,ב 13,ב ועוד: משולם פייבוש הכהן אבד"ק ליפקאן. 64,א 67,א ועוד: אליעזר זוסיא הכהן מיאמפליא) וכן את נכדו שלמה (59,ב).

נזכרים הרבנים: 59,ב: הגאון מליובאוויטש [אדמו"ר רמ"מ בעל ה'צמח צדק'], שנת תרי"ז; 67,ב: כהן... ידיד נפשי... מו"ה אפרים יוסף נ"י מקאמניץ... שנת תרטו"ב: 76,א: שנת תר"ט... מהרב... אליעזר האבד"ק גריידינג; 79,א: נשאלתי ביריד יארמליניץ בשנת ת"ר לפ"ק מהרב... אליעזר משמאטריש.

הגהות מאוחרות: בדפים 12,ב 15,ב (ועוד) הוספות בכתיבה שונה, כנראה מהמחבר עצמו. גם ההוספה בשער כה"י היא מאותה יד; דף 9,ב: "הגה"ה מב"ה [=מבן המחבר] מה שהשיג אאמו"ר..." הגהות נוספות בכתיבה דומה פזורות במקומות רבים בכה"י; 47,א 52,א (ועוד): הגה"ה מנ"ה [=מנכד המחבר] יוסף הכהן.

ציוני בעלים (בבטנת הכריכה הקדמית): יוסף הכהן פענדליר; זוסיא הכהן פענדליר. (בבטנת הכריכה האחורית): יעקב אליעזר זוסא הכהן פענדליר האבד"ק דינאוויץ פאדאלסק.

המחבר נרשם ב"אוצר הרבנים" מס' 6003. השנים הנקובות שם ביחס אליו ולמשפחתו משובשים. לנאמר שם כי היה ב"וועד הרבנים בפטרסבורג" השווה למ"ש בהקדמת המחבר כאן: "וכמה דברים העליתי בהיותי נעמד בעיר מלוכה פ"ב", וכן בדף 64,ב: "עובדא פה עיר מלוכה פ"ב".

2. "ספר בגדי שרד כולל חדושים ובאורים על חלק שני מש"ע חשן משפט, יסודו הוא משובב נתיבות חלק שני, לישב... קושית... וספר שאלות ותשובות ידיעות שלמה... מאתי... שלמה ראובן מהרב... דוד [רבינוביץ]... ש"ח בפל"ח [בפלאן חדש ב]קאוונא ובק"ק פיקעלין ובק"ק שטאקלישאק וכעת חונה בק"ק האראדאק [הסמוכה לוולוז'ין, ואח"כ בשירווינט פלך וילנא]". נכתב בהאראדאק, תרמ"ב (דף 82,א). 130 דף. 35X22. (כ"י מס' 4/186)

28,א - 29,ב: תשובה אל המחבר מאת ר' בצלאל הכהן מווילנא, תרל"ז (העתקה חלקית, נוספת: 83, א-ב); 32,ב - 33,א: תשובה אל המחבר מאת ר' יצחק אלחנן ספקטור מקאוונא, תרל"ח; 56,א - 66,ב: התכתבות המחבר והנצי"ב מוולוזי'ן, תרל"ח (העתקה נוספת: 84,א - 91,ב); 94,א - 199,ב: דרושים לשבת הגדול ולפסח בהלכה ובאגדה; 120,א - 121,ב: לחנוכה; 122,א - 128,א: הבהרת מושגים והלכות הקשורים למועדי השנה, בדרך של שאלות התלמיד ותשובות המורה.

דף 130,ב: תצלום מצבת קבורת המחבר (פטירתו: י"ד אדר ב' תרמ"ו בשירווינט). במעטפה מצורפת: העתקה ממכתב המחבר לווילנא (בענין הקארפקע), כסלו תרמ"ו (בכתיבת בן המחבר).

בחזית הכריכה פרטים ביוגרפיים על המחבר. כן מוזכר בנו אפרים צבי ראבינאוויץ.

3. "ספר הליכות עולם חלק שני [בדיני ממונות]... לקוטי בתר לקוטי... מפוסקים ראשונים ואחרונים ומשו"ת... בשלשה חלקים כל עמוד ועמוד. חלק אחד... דרך חכמה ובו פסקי הלכות, ובצדו העמדתי [דרך תבונה]... פלפול על דינים מחודשים... והחלק השלישי... דרך האתרים והוא מראה מקום הדיינין מאין מוצאם... ודרכתי בעקבות... מו' אברהם דנציג בהמ"ח סי' חיי אדם... אבל הוא בסדר יותר נכון... כ"ד המחבר אליעזר במ"ו אלי' זצלה"ה. ונגמר החיבור בחנוכה שנת תקצ"א...". נכתב ברוסיא. 105 דף (ועוד 8 דפים מצורפים במעטפה). 37X22 ס"מ. (כ"י מס' 4/637)

 

[למאמר מצורפים 7 צילומים]

מאמרים דומים

-