מאמרים

"שיר הגאולה" (תגובה)

כפר חב״ד

על יחוס שגוי של 'שיר הגאולה' שנדפס ב'הקריאה והקדושה' לאדמו"ר מוהריי"צ.

כפר חב"ד, 753 (כ"ז אדר א' תשנ"ז), עמ' 73. (בחתימת: דובער דבורקין)

 

" ש י ר   ה ג א ו ל ה "

במדור "קוראים כותבים" בגל' 752, מצטט אחד הכותבים מ"'שיר הגאולה' שכתב כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע ופורסם בשעתו ב'הקריאה והקדושה' ולאחרונה ב'מגולה לגאולה'". עכ"ל.

תמיהני, מנין לקוחה קביעה זו אודות בעלותו של אדמו"ר הריי"צ על "שיר הגאולה"?

השיר נדפס בגליון הראשון של "הקריאה והקדושה" (תשרי תש"א), וחתום עליו ט.ז.ב. מי מקבל עליו את האחריות לקבוע שהרבי הוא שחיבר את השיר וחתם בשם בדוי?

המאמרים שב"הקריאה והקדושה" נחתמו תמיד אך ורק בשמות בדויים (ונכתבו רובם ככולם ע"י העורך א' לעוויט), כגון, בגליון הנ"ל: ג' זרחי; בן-ישראל; א.י.; א"י סגל (שלדבריו, שם, מייסד חסידות חב"ד הוא ר' זלמן שניאורסאהן מליאדי...).

רק דבריו של אדמו"ר הריי"צ נדפסו תחת שמו (כגון מאמריו ואגרותיו), או בעילום שם (כגון המדור "זכרון זכות אבות"). והרוצה לייחס לרבי דבר שלא נחתם בשמו - עליו הראיה!

ויש לדעת, כי בגליון הראשון הנ"ל, נדפס לכתחילה ב"כותרת המשנה" של העתון: "אונטער דער לייטונג און מיט דער באטהייליגונג פון אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש" [בהדרכתו-הנהלתו ובהשתתפותו של אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש], אך משפט זה כוסה מיד במדבקה שלשונה: "מיט דער גוטהייסונג און ברכה פון אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש" [בהסכמתו ובברכתו של אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש] - וכך נדפס בכל הגליונות הבאים. וההבדל מובן, וד"ל.

 

עוד על "שיר הגאולה"

בגליונות הקודמים דייק אחד הקוראים בלשונו של "שיר הגאולה", וקורא אחר כתב להעיר שהשיר אינו מאדמו"ר הריי"צ (ולכן אין מה לדקדק בלשונו).

ורציתי להעיר, שהדקדוק הנ"ל בלשון השיר אין לו יסוד, היות והמלים "ולעת קט יתעלה" כלל אינן מופיעות בשיר כפי שהוא במקורו, אלא רק בספרים שציטטו ממנו. במקור נכתב: "והוא בא ועד קט יתעלה", שהמשמעות פשוטה: שעד מהרה יתעלה, ו"נצחונו חיש יתגלה" (לא "נצחוני" כפי שציטטו מן השיר).

שינויים נוספים: במקור נדפס "שבותנו להשיב לארץ" (ובהעתקה: "להשב שבותנו עלי ארץ"). במקור: "שנזכה" (בהעתקה: "נזכה"). במקור: "יחיינו מיומים" (ובהעתקה: "תחיינו מיומיים").

שלושת השינויים האחרונים שיבשו גם את האקרוסטיכון של השיר (בראשי השורות מלמטה למעלה): "ביאת משיחנו בה'תש"ג אי"ה", שאינו עולה ליפה לפי נוסח ההעתקה.

ולפלא, שמחד גיסא החליטו (ללא יסוד) שהשיר נכתב ע"י אדמו"ר הריי"צ, ומאידך גיסא שינו בלשונו!

מצורף תצלום השיר מתוך "הקריאה והקדושה".

מאמרים דומים

-