מאמרים

שערי דעה PDF

ספרים

מאת הגאון ר' חיים יהודה ליב (ליטוין) מסאסניצא זצ"ל. שו"ת בדברים הנחוצים לדינא. חלק ראשון: שער החיים. חלק שני: שער יהודא. כולל תשובות וחידושים מבנו הרה"ג ר' שמעון. נדפס מחדש בתוספת מרובה ובסדר נכון. בתחלתו מבוא נרחב (128 עמ') לתולדותיו וקורות ימי חייו של הגאון המחבר וסקירת ספרו. עם פקסימילים, נספחים ומפתחות.

 

מאמרים דומים

-