מאמרים

שתי הערות ב'שיעורים בספר התניא'

הערות וביאורים – אהלי תורה

שני תיקונים בפרקים א–ב במהדורת התרגום של הספר ללשון הקודש.

הערות וביאורים, אלף–סו [1066] (פ' בשלח תשע"ד), עמ' 166

 

שתי הערות ב'שיעורים בס' התניא'

הרב אהרן ברקוביץ

ירושלים ת"ו

א. ב'שיעורים בס' התניא', סוף פרק א, על החסיד ר' הלל פאריטשער: האט ער א זאג געטאן אין א רוסיש ווערטל: קיין צדיק איז ער שוין זיכער ניט – הלואי זאל ער כאטש זיין א בינוני. עכ"ל.

ובמהדורת התרגום ללה"ק: אמר אימרה רוסית: צדיק ודאי שאיננו – הלואי בינוני. עכ"ל.

האם יעלה על הדעת שיש "אימרה רוסית" ("א רוסיש ווערטל") בעניין צדיק ובינוני?!

הרי לכל היותר מדובר באימרה שנאמרה באידיש, שנשתרבבו אליה מלה אחת או שתיים ששורשן בשפה הרוסית!

ב. בפרק ב (במהדורת התרגום ללה"ק וכן ב'תניא מבואר'): נשמות האבות ומשה רבינו עליו השלום. עכ"ל.

אך פשיטא שצ"ל: נשמות האבות ומשה רבינו עליהם השלום. וכפי שהוא במהדורת האידיש.

מאמרים דומים

-