מאמרים

'תגובות והערות' - מוריה

מוריה

[א] דברי בעל ה'כלי יקר' שיש חוקים שיכול השכל האנושי להשיג טעמם, זולת שטעמם נסתר לכלל ההמון ונגלה ליחידי שרידי הדור – מתאימים לדברי המדרש בענין גילוי טעם פרה אדומה למשה רבינו ודברי חז"ל שאין דור שאין בו כמשה. 
[ב] בניגוד לדברי הכותב (בגל' הנ"ל) מצינו שהכתוב נוקט בלשון 'טמא' על דגים.

הערות קצרות

טעם לחוקים?

                   בגליון תמוז תשנ"ב (עמ' קד) מביא הרה"ג מוהרי"ח סופר שליט"א את דברי הכלי יקר כי "יש חוקים שיכול השכל האנושי להשיג טעמם זולת שטעמם נסתר מכלל ההמון ונגלה הוא ליחידי שרידי הדור", ומפליא עליו שהרי גדר החוק שהוא גזירת המלך על עבדיו ואין טעם בדבר.

                   ולענ"ד אין כאן מקום עיון, שהרי במדרש תנחומא (חוקת ח) ובמדרש במדב"ר (יט, ה) מובאים דברי ר' יוסי בר חנינא שאמר לו הקב"ה למשה, לך אני מגלה טעם פרה, אבל לאחרים חוקה. ע"כ. וארז"ל שאין דור שאין בו כמשה (בראשית רבה נו, ז), וא"כ אפשר שליחידי שרידי הדור יתגלה טעמם של חוקי התורה. והלא גם לגזירות המלך על עבדיו יש טעם, אלא שאינו מגלהו לכל עבדיו.

 

אם נאמרה טומאה בדגים

                   עוד באותו גליון (עמ' קיא), שאנו מכנים דגים מחוסרי קשקשת בשם "דגים טמאים", אולם את השם הזה העתקנו מבהמות טמאות, אך בתורה לא נמצא הביטוי 'טמא' אצל שרצי הים. ע"כ.

                   אולם בפ' ראה (יד, י) מפורש: וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו, טמא הוא לכם.

 

פענוח ר"ת

                   עוד שם (בעמ' נט), פוענחו הר"ת נ"י ע"ה פ"ה: נר ישראל, עמוד הימיני, פאר הדור. וזה שיבוש, וצ"ל: נר ישראל, עמודי הימיני, פטיש החזק – כפי שהוא בדברי חז"ל (ברכות כח, ב).

מאמרים דומים

-