מאמרים

יום פטירת ר' אליעזר בן ארחא מחברון

עלים לתרופה

פשר פתיחת ההספד שנשא מוהר"ר ישעיה מטראני בקושטא אחר פטירת רבי אליעזר בן ארחא בחברון.

יום פטירת ר' אליעזר בן ארחא זצ"ל מחברון

            במאמר על רבי אליעזר בן ארחא זצ"ל רבה של חברון (גל' שצג), הבאתם ציטוט מפתיחת ההספד שנשא עליו מוהר"ר ישעיה מטראני זצ"ל מקושטא, וז"ל: "מדרש שדרשתי בק"ק גירוש על שמועה כי באה מפטירת הרב כמהר"ר אליעזר ארחא ז"ל שנפטר בעיר חברון היום יום ב' ט"ו לחשון התי"ב", ומקור הדברים הוא ב'מבוא' לשו"ת רבינו אליעזר בן ארחא זצ"ל (מפעל 'אור המזרח', ירושלים תשל"ח, עמ' 22).

            על תיבת 'היום' ציינתם סימן שאלה, כשכוונתם ודאי על הדברים שהעיר שם הרב המהדיר שליט"א: "הדבר מפליא, שבאותו יום שנפטר בחברון נודעה השמועה בתנאי התקשורת אז לקושטא והספידו בו ביום". עכ"ל.

            ואמנם, מכיון שתקשורת מופלאה מעין זו היא מן הנמנעות, מחייבת אותנו תמיהא רבתי זו להבין את פתיחת הדרשה בצורה שונה, ומסתבר שהתיבות "שנפטר בעיר חברון" הן מאמר המוסגר, ושיעור הדברים הוא: "מדרש שדרשתי בק"ק גירוש, על שמועה כי באה מפטירת הרב כמהר"ר אליעזר ארחא ז"ל (שנפטר בעיר חברון) היום יום ב' ט"ו לחשון התי"ב". והתאריך הוא יום דרשת ההספד ולא יום הפטירה. וק"ל.

                        (גל' תיז)

 

 

מאמרים דומים

-