מאמרים

הערות בענינים שונים (תגובה)

עלים לתרופה

הוספות לגליונות קודמים; דברי אדמו"ר הזקן בענין "אוירא דארץ ישראל מחכים" ובענין "הכון לקראת אלקיך ישראל".

עלים לתרופה, תרמד (פ' תולדות, ר"ח כסלו תשס"ט), מדור "עלי הגיון"

 

אודות בעל התניא זי"ע בענין "אוירא דא"י מחכים"
ובענין "הכון לקראת א' ישראל"

 

א] בענין "אוירא דארץ ישראל מחכים" (במדור 'יתרון דעת' מגל' תרלג ואילך), דבר זה מתבאר בקצרה באגרת-הקודש שבס' התניא (סי' יד): תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה (דברים יא, יב), שה"עיניים הם כינויים להמשכת והארת אור החכמה (שלכן נקראו חכמים "עיני העדה") [ולכן] אוירא דא"י מחכים [מפני ההארה התמידית של אור החכמה בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה].

 

ב] בגל' תרמ (במדור יתרון דעת) הביאו להא דבמס' שבת (ט, ב) הקשה רב ששת שתי קושיות (טריחותא למיסר המייניה, ועוד, ליקו הכי וליצלו) ותירוץ הגמ' משום שנא' הכון לקראת אלקיך ישראל. ואיתא בתוס' שם שהגמ' מתרצת רק את הקושיא השניה.

אך קדושי עליון הסבירו שמחמת שמצוה למיסר המייניה הרי שטירחה גדולה בדבר.

והביאו לתירוץ זה בשם הרה"ק רמ"מ מרימנוב, הרה"ק ר"ב מפשיסחא, הרה"ק מגאסטאנין והרה"ק מלובלין.

ויש להוסיף עליהם שהדבר מובא גם בשם הרה"ק בעל ה'תניא', והוא בס' אגלי מהר"ר יהושע יוסף פרייל אבד"ק קראק (הס' נדפס בווארשא תרנ"ט אך נכתב בשנת תרמ"ו), מאמר ראשון פ"א דף ג, א.

ושם נאמר: "ומה יקרו בזה דברי הגרש"ז ז"ל מלאדי בק"א לש"ע, שכתב..." – אלא שהדבר אינו נמצא בקו"א שבשו"ע אדמו"ר.

 

גל' תרמד

 

מאמרים דומים

-