מאמרים

הערות בענינים שונים (תגובה)

עלים לתרופה

הערות בהמשך לגליונות קודמים: [א] מקורות נוספים לענין "שומע תפלת כל פה" – שאפילו תפילה שאין בה שימת לב ואין בה אלא רק 'פה' בלבד, השי"ת שומע. [ב] ביאור חרטת אברהם אבינו על שלא הקדים להשיא את יצחק – מהרה"ק מקאזמיר.

עלים לתרופה, תשלט (פ' וישב, י"ט כסלו תשע"א), מדור "עלי הגיון"

 

[א] במ"ש (בגל' תשלד) במדור 'עלי הגיון', מהסה"ק 'אהבת שלום' בפירוש הפסוק "אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני", אף בשמעו רק קול דברים בעלמא וכו'.

כוונתו לדיבורים פשוטים בעלמא, אך כיו"ב מצינו שפירשו גם על דיבורי התפילה, כאמור בשם השרף מסטרעליסק בביאור הלשון "כי אתה שומע תפלת כל פה", דהיינו אפילו תפילה שאין בה שימת לב ואין בה אלא רק 'פה' לבד, אפילו הכי השי"ת שומע ('אמרי קדוש השלם' מהדורת תשכ"ט עמ' מ).

וכדברים האלו ממש נאמרו גם בשם הרה"צ ר' אייזיק מהאמיל, תלמידו הגדול של אדמו"ר בעל ה'תניא' ('לשמע אזן', עמ' 188).

 

[ב] לענין המובא שם מהרה"ק מטשעכנוב עה"פ "ויהי אחרי הדברים האלה" וגו'; מה נעמו הדברים האמורים באותו סגנון גם מפי הרה"ק מקאזמיר, בסה"ק 'דברי ישראל' לנכדו הרה"ק ממאדזיץ בפסוק הנ"ל:

ואמר כי אברהם אע"ה בשובו מהר המוריה הי' מצטער שלא נתקיים ציווי הבורא לשחוט את בנו, והתבונן בעצמו שהוא הי' הגורם לזה, יען שהבטיח לו הקב"ה כי ביצחק יקרא לך זרע, ואילו הי' בני שחוט כבר הי' הולך בלא בנים ולא הי' מתקיים ההבטחה זו, לכך הי' הציווי אח"כ אל תשלח ידך וכו' כדי שיתקיים הבטחתו כי ביצחק יקרא לך זרע.

והתחרט, הי' לי להשיאו אשה מקודם והי' מוליד בנים והי' מתקיים ההבטחה כי ביצחק יקרא לך זרע, ואח"ז הייתי יכול לקיים ציווי הבורא לשחטו לעולה. והתמרמר מאוד ועשה תשובה על זה שהי' בידו לקיים המצוה בשלימות והוא בעצמו גרם שלא נתקיים. בשרו הקב"ה שעכשיו נולדה רבקה בת זוגו ולא הי' בידך להשיאו אשה מקודם, ואתה עשית מה שעליך וקיימת מצות העקידה בשלימות. אלא כי כך עלה במחשבה תחילה וכך הי' מיד הציווי העלהו לעולה, אסקי' ואחתי'. ודו"ק והבן זה.

התורה זו נאמרה בשבת פ' וירא שנת תר"י, והי' אז על שבת זה בקאזמיר הרב הצדיק ר' נתן דוד זצק"ל משידלאווצע, והרב הצדיק ר' ישראל איטשע זצק"ל מראדשיץ, והרב הצדיק ר' עמנואל זצק"ל מפשעדבארז. וכשהיו שומעים התורה זו יוצאת מפה קדוש אא"ז [מקאזמיר] זצק"ל התפלאו מאוד. וכה אמר להם הה"צ הקדוש משידלאווצע, הנני מתמיה ומתפלא על עצמי איך יכולתי ללמוד הרש"י הזאת עד כה ולא הרגשתי מאומה, הלא אין באפשרי ללמוד הרש"י הזאת זולת הפשט הזה המתוק והאמיתי.

וכתבתי זאת יען שראיתי בספר מלקט אחד מחדש שטעה וכתב זה בשם אחר.

[אמר המעתיק, כוונתו לס' 'רמתים צופים' שייחס שמועה זו לרה"ק מקאצק זצ"ל].

 

הוספה: בגל' ש"פ תזריע תשע"א, הוסיפו במדור 'עלי הגיון' שכ"כ גם החת"ס.

 

(גל' תשלט)

 

בגל' תשנח הוסיפו במדור 'עלי הגיון':

 

מאמרים דומים

-