מאמרים

על מכתב ר' מעשיל גלבשטיין בענין תפילין דשימו"ר (תגובה)

בית אהרן וישראל

הקונטרס שנזכר במכתבו (שנדפס בגל' כו) הוא כנראה הקונטרס שנדפס בתוך סידורו 'תפילה למשה' בענין סדר הנחת תפילין דשמושא רבא. פרטים ביבליוגרפיים נוספים.

בית אהרן וישראל, כח (ניסן–אייר תש"נ), עמ' קכב–קכג

 

על מכתב הרה"ק ר' מעשיל געלבשטיין בענין תפילין דשימו"ר

במ"ש בקובץ בית אהרן וישראל גליון כ"ו עמ' כ"א - ל׳ מרבי משה מעשיל בענין סדר הנחת תפילין דשמושא רבא, משמע מתוך המכתב שהיה מצורף לזה קונטרס שכתב בענין זה, הנה כנראה שהוא הקונטרס שנדפס בתוך סידורו תפילה למשה שהדפיס רבי משה מעשיל במשך כמה שנים [שנת תרנ"ח ולפני'] הסידור הזה יקר המציאות מאוד וכמעט שלא נודע ממנו.

כדאי גם להזכיר את הדברים שכתב ב"הדרת שלום" והוא מהדו"ת ל"משמרת שלום" [שנזכר בהערה שם], ומש"ש מ"ספר הנדפס מחדש" והכוונה להסידור תפילה למשה דנן.

ועוד בענין תפילין דשמושא רבא האריך בספר אשכבתא דרבי (להגרמ"ד רבקין ז"ל) בהע' מ"ב (עמ' 68 – 75).

ושם ציין גם לספר שלם באותו נושא, הוא ספר "רצון ישראל" לר"י בערגער, מהדו"ת מונקאטש תרנ"ט.

בכבוד רב ובברכת כט״ס
יהושע מונדשיין

מאמרים דומים

-