מאמרים

'חזיונות' בליל ראש השנה

בטאון חב״ד

כפר חב״ד

רשימת אדמו"ר מוהריי"צ בכתי"ק על חזיונותיו בליל ר"ה תרפ"ה. עם כת"י (שנדפס בספרו 'מגדל עֹז' עמ' תפא). "בשולי הדברים" סיפור בשם ר' משה דובינסקי על תפילת ערבית של ליל ר"ה תרפ"ה, והמראות שנראו לו לרבי באותה תפילה אשר איששו את טענתו של רש"ח קסלמן.

בטאון חב"ד, 36–37 (ניסן תשל"ב), עמ' 19–20
כפר חב"ד, 922 (ער"ה תשס"א), עמ' 84–85. (בחתימת: יהושע ד. לבנון)

 

 

חזיונותיו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ בליל ראש-השנה

 

 

בתפלת ערבית דליל א' דר"ה רפ"ה, ראיתי את כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כאלו ראיתיו בהיותו בליובאוויטש, בבגדי ש"ק, ופניו הקדושים מאירים.1 ואמר לי בזה"ל:
"זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים", דהזכירה לחיי' הוא רק מצד טבע הטוב להיטיב, וההזכרה הוא על צד  הנדיבות והחסד בלבד. "וכתבנו בספר החיים למענך אלקים חיים", אבל זה שכותבים, דאס ואס מיא פאר שראייבט אידין אין ספר החיים – דהכתיבה הוא המשכת והארת חיים ממש, שיהיו חיים טובים ובהתלבשות בלבושי מנוחה – הוא "למענך אלקים חיים", פי', שהוא למען אשר נש"י ע"י עבודתם בתומ"צ יעשו מ"אלקים" שהוא צמצום ודין, "חיים" – אור וגילוי. וזהו שנותנים הכח ע"ז לעשות מדין חיים, והוא "אלקים חיים".

*


בליל א' דר"ה אמר לי: התחזק ותחליט החלטות טובות ותחשוב רק טוב על עצמך וכל אנשי ביתינו, וכל המקושרים השומעים בקול פקודתי, ומחשבה טובה יצרפה הקב"ה למעשה, שיהי' כן בגילוי חסד ורחמים.

*


בלילה ההיא. תראה המשנה ד"שנים אוחזים",2 ותכוין בעת דיבורך אל השנים שהתדיינו ביניהם ותזכה את חיים אברהם כי הצדק עם נשמתו. ותפעול בדיבורך על אלו אשר עוד בכוחם לתקן בטרם יבוא פקודתם להחזיר הפקדון הניתן להם.

*
 

בלילה ההיא. "הרואה תפילין בחלומו יצפה לגדולה"3; תפילין הן מוחין דגדלות, ומי שהוא במוחין דגדלות יצפה לגדולה, דגדול"ה הוא גדול ה', שהוא גדול הוי', שיהי' בכחו להגדיל ולהכיר שמו ית' בין בריותיו, אשר כולם יכירו גדולתו, ויתחזקו בתומ"צ. וכן העוסק בגדולה להרביץ תורה ועבודת ד', יצפה לתפילין שהוא מוחין דגדלות.
ודבריך אשר התחננת לפני ד' בהפ"נ שלך, ימלא השי"ת משאלו' לבבך לטובה ולברכה בהצלחה גדולה, אשר תזכה כי על ידך יתגדל ויתקדש שמו ית'. וזה לך האות, אשר כל אשר תעשה בשביל הרבצת התורה ולימוד דא"ח וחיזוק המצות, יצליח לך השי"ת בהצלחה למעלה מדרך הטבע, ותמצא חן בעיני אלקי' ואדם. ואל יעלה עליך מורא בשר ודם, חזק והתחזק ואלקי אבותינו בעזרך.

*
 

בלילה, השייכה ליום ב' ח' תשרי, ראיתיו בפנים צהובות ומאירות, וכה הי' לשונו הק': מאיין עבודה איז אמת און שלום, און דאס וינטש איך דיר מאיין קינד, זאלסט ויסין אז כח התורה איז עצמי, וכח הזקנה איז עצמי.4 וד' הטוב יהי' בעזרך, ותפעול להאיר את כל המקושרים, באור התורה והמצוה. ויתן השי"ת לך ולכל ב"ב חתימה וגמר חתימה טובה בתוך כאחב"י.
ודבריו האחרונים האלו היו בנשיאת כפים על ראשי, וגם שמעתי באמרו ברכת כהנים. והי' מלובש בבגדי ש"ק וכובע עגולה5 ופניו מאירות מאד.
לא אדע פשר הדברי', ואקוה לד' הטוב כי יתקיימו ברכות אב קדוש בחסד וברחמים.
ועל יסוד הדברי' האלו בערב יום, בתחלת הלילה, בקרתי את הרב ר"י שי' מדוינסק6 ובקשתי ברכתו. וכן בקרתי את הרב רד"ט7 שי' ובקשתי ברכתו.
וד' יזכני אשר אראה את הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק בהקיץ, אשר יבאר לי ענינים בדא"ח ואשר אוכל לבקש על כל אנ"ש כי ימלא השי"ת להם בגו"ר, ויהי' בכחי להגדיל תורה ועבודה שבלב, ואשר אצליח בכל אשר אפנה ברו"ג.8

* * *
 

בשולי הדברים; הרה"ח המשכיל ר' משה דובינסקי ע"ה היה מספר, שבאותה תפילת ערבית דליל ראש-השנה תרפ"ה האריך אדמו"ר הריי"צ מאוד בתפילתו, והחסידים נדחקו להתקרב ולעמוד לידו.
מריבוי הדוחק נוצרה המולה סביב הרבי, ורבים מאנ"ש ניסו להרחיק את קהל המצטופפים ולהסותם, כדי שלא להפריע לרבי בתפילתו. אבל החסיד ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה טען, שהרבי שקוע בדביקותו ואינו מרגיש כלל בנעשה סביבו.
ואכן – היה ר' משה דובינסקי מסיים – כשמצאו אחר-כך את הפיתקה שבה רשם הרבי את המראות שניראו לו באותה תפילה, ראו כולם שהצדק היה עם ר' שלמה חיים...

 

1. וכן להלן: "ראיתיו בפנים צהובות ומאירות.. והי' מלובש בבגדי ש"ק וכובע עגולה ופניו מאירות מאד".
ובחזיון לילה נוסף בשנת תש"ה (לקוטי שיחות, ב, עמ' 496): "בחלומי ראיתי את הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק בבגדי שבת קודש ובפנים צוהלות במאד".
2. מסכת בבא מציעא א, א.
3. בגמ' ברכות (נז, א): המניח תפילין בחלום יצפה לגדולה.
4. עבודתי היא "אמת" ו"שלום", וזאת מאחל אני לך בני, תדע שכח התורה הוא עצמי, וכח הזקנה הוא עצמי.
5. הוא השטריימ"ל שאותו היה אדמו"ר הרש"ב לובש בש"ק.
6. הוא הר"ר יוסף רוזין מדווינסק – הגאון הרוגצ'ובי – שהתגורר באותן שנים בלנינגרד.
7. הוא הר"ר דוד טעביל קצנלנבויגן רבה של לנינגרד.
8. ראוי לציין, שבבקשו על אנ"ש – במשפט הקודם – הקדים הרבי גשמיות לרוחניות, ובבקשו על עצמו הקדים רוחניות לגשמיות.

מאמרים דומים

-