מאמרים

מניית הסממנים באצבעות (תגובה)

הערות התמימים ואנ״ש

מדברי ה'שער הכולל' שמניית סממני הקטורת באצבעות שייך ליחידי סגולה, מוכח שמנהג זה לא היה נפוץ בין החסידים בזמנו. "ומה שהיום נהגו כן רבים, הוא משום שבזמננו 'מעשה קוף' הפך למנהג חסידים ולאחד מעיקרי החסידות".

הערות התמימים ואנ"ש (כפר חב"ד), רמ (שבט–אדר תשס"ט), עמ' 87–88

 

מניית הסממנים באצבעות (גיליון)

 

הרב יהושע שי׳ מונדשיין
ירושלים עיה״ק

 

בקובץ הערות הקודם הביאו את מ"ש בשער הכולל (פ"ג סי"ב) לגבי מניית סממני הקטורת וז"ל שם:

"המקובלים נהגו שכל פעם שאומרים י"א סממני הקטורת מונים אותם באצבעותיהם וידוע בברור שכן הי' נוהג אדמו"ר הזקן זי"ע וראו אותו שהי' נוהג כן גם קודם התפילה אעפ"כ לא כתב זה בסידורו שיד הכל משמשין בו וזה אינו שייך [אלא] רק ליחידי סגולה". עכ"ל.

והסיק הכותב שם ממנהגו של כ"ק אדמו"ר זי"ע שמנה את סממני הקטורת, וכן ממ"ש הרמ"ז שי' גרינגלאס שכך נהגו הרה"ח ר"י מתמיד והרה"ח ר' יהושע ברוך, שאולי המה לא קיבלו את הסתייגותו של בעל שעה"כ שזה שייך רק ליחידי סגולה.

ונראה לענ"ד שמדבריו של בעל שעה"כ שכתב שזה שייך רק ליחי"ס, מוכח שמנהג זה לא היה נפוץ בין החסידים בזמנו.

וגם מכך שהרמז"ג מספר על מנהגם של ר"י מתמיד ור' יהושע ברוך, מוכח שהאחרים לא נהגו בזה. ואם כמה יחי"ס נהגו כך, אין בזה שום סתירה לדעת בעל שעה"כ שענין זה שייך רק ליחי"ס.

ומה שהיום נהגו כן רבים, הוא משום שבזמננו "מעשה קוף" הפך למנהג חסידים ולאחד מעיקרי החסידות. ואכמ"ל.

מאמרים דומים

-