מאמרים

המכתב האחרון

כפר חב״ד

מכתבו האחרון של כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע מיום ח' שבט תש"י, כפי שנשלח – בלתי חתום – אל ר' פנחס אלטהויז ע"ה.

כפר חב"ד, 938 (ח' שבט תשס"א), עמ' 39. (ללא חתימת שמו)

 

המכתב האחרון

לפנינו מכתבו האחרון של כ"ק אדמו"ר הריי"צ זצ"ל, כפי שנשלח – בלתי חתום – אל הרה"ח ר' פנחס אלטהויז ע"ה.

בשולי דבריו של הרבי הוסיף המזכיר מלים קצרות לפשר הענין, וחתמן בדמע.

 

 

ב"ה, ח' שבט תש"י

ברוקלין.

ידידי וו"ח אי"א מוה"ר

פנחס שי' אלטהויז.

שלום וברכה!

            הגיעה אלי השמועה כי בכפר חב"ד עובד מדריך בעניני מלאכה וכדומה אשר הולך בגילוי ראש ומדבר דברי אפיקורסות.

            אף שקשה להאמין שדבר כזה יארע בכפר שלנו – גם אם הוא בשליחותו של אחרים – ולא הודיע לי ידידי מזה, הנני לבקשו לחקור תיכף על הענין ולהודיעני הכל בפרטיות מהמצב. ובאם ימצא כי אמת נכון הדבר, יסדר אשר תיכף יעזב המדריך ההוא את הכפר, ובאם יש צורך באחר במקומו יתמנה לזה שומר תורה ומצות.

            השי"ת יהי' בעזרו ויצליחו בעבודתו.

            המברכו בגשמיות וברוחניות

 

 

מכתב זה רשמו כ"ק ביום הנ"ל ומסרו לי להעתיקו ולהחזירו לו לחתום ולא הספקתי להחזיר ביום ועש"ק ונשאר בלא חתימה.

החותם בדמע

מזכיר כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ח. ליבערמאן

מאמרים דומים

-