מאמרים

וללבנה אמר שתתחדש

הערות התמימים ואנ״ש

בירור בנוסח ברכת קידוש הלבנה "וללבנה אמר שתתחדש. עטרת תפארת לעמוסי בטן" – בהפסק נקודה אחרי "שתתחדש".

הערות התמימים ואנ"ש (כפר חב"ד), רמב (אייר–סיון תשס"ט), עמ' 105–106

 

"וללבנה אמר שתתחדש"

            בסידור 'תורה אור' ובסידור עם דא"ח הנוסח בברכת קידוש לבנה הוא "וללבנה אמר שתתחדש. עטרת תפארת לעמוסי בטן" – בהפסק נקודה אחרי "שתתחדש". ולא כפי שהוא בסידור תהלת-ה' ללא הפסק, כאילו אמר ללבנה "שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן".

            ב'שער הכולל' ובסידור אדמו"ר עם ציונים, מקורות והערות מאת הרה"ח רלוי"צ ראסקין לא העירו על כך דבר.

            וראיתי ב'עלים לתרופה' (גל' תרסא) שכתבו שמפירש"י בסנהדרין (מב, א) מוכח שצ"ל הפסק, שפירש בזה"ל: "וללבנה אמר – הקב"ה, שתתחדש [הלבנה] בכל חודש", ואח"כ מפרש: "עטרת תפארת – היא זו לעמוסי בטן [לבנ"י], סימן הוא להם, שאף הם שמונים לה, עתידים להתחדש בגלותן כמותה ולפאר יוצרם". ושכ"כ הפמ"ג (סי' תכו א"א סק"ט) שראוי להפסיק בין "שתתחדש" ובין "עטרת".

            גם בסידור 'שער השמים' של הרב יעב"ץ בא הפסק נקודה אחרי תיבת "שתתחדש".

 

מאמרים דומים

-