מאמרים

ההגהות בלקו"ת לג' פרשיות

יגדיל תורה - ניו יורק

טיבן של ההגהות בס' לקוטי–תורה לג' פרשיות

יגדיל תורה (נ.י.), כז (כסלו–טבת תשל"ט), עמ' קכז

לקוטי תורה לג״פ

 

הרה״ת ר׳ יהושע מונדשיין
ירושלים ארה״ק

במ"ש בגליון א (כו) ע' נג החילוק בין הגהות הבאות בין חצאי רבוע שהן מאדמו"ר הצ"צ, והגהות בין חצאי עיגול שהן מאדמו"ר מהר"ש, מפורש מובן הדבר מבית רבי ח"א פז, א: ״נמצא בו הגהות בשני חצאי עיגול מאדמו"ר מוהר"ש נ"ע". ובח"ג פ"ח (בסוף תולדות אדמו"ר מוהר"ש): מעט מהגהותיו נדפס בס' הלקו"ת על ג' סדרות שהוא ס' התו"א עם הגהות אביו רבינו נ"ע, נמצא שם גם הגהות שלו מסומנים בשני חצאי עיגול כו'.

מאמרים דומים

-