מאמרים

הערה ביוגרפית על הרב אשר מרגליות

יגדיל תורה - ניו יורק

בהמשך לדברי הכותב בגל' ט.

יגדיל תורה (נ.י.), יג (תשרי תשל"ח), עמ' סא. 

 

סימן יז

 

הרה״ת ר׳ יהושע מונדשיין
ירושלים – ארה״ק

 

שנה א, חוברת ט׳, עמ׳ כז הגהות לשו״ע אדמו״ר מהרב אשר מרגליות מראקשיק. הדפיס בווילנא בשנת תרנ״ד את הבה״ג עם פירושו ״שפת אמת״ אביו הוא הר״ר אלי׳ מרגליות (אב״ד ראדין וראקשיק) ב״ר מרדכי ב״ר שמואל ב״ר מרדכי מרגליות חתן הג׳ ר׳ שמואל שיק נין ונכד לבעל התויו״ט אחיו הוא הר״ר מרדכי מרגליות מח״ס ״סוגה בשושנים״ על הל׳ נדה ושו״ת (ווילנא תרנ״ד) אודותיו ב״אהלי שם״ עמ׳ 342.

מאמרים דומים

-