מאמרים

הערה על שיטות מחיקה בכת"י חב"ד

יגדיל תורה - ניו יורק

בהמשך לדברי המערכת (גל' ו) בענין הפס"ד להל' פסח המיוחס לאדה"ז, שגם המחיקות ממנו הן.

יגדיל תורה (נ.י.), ח (אייר תשל"ז), עמ' צד

 

סימן יז

 

הרה"ת ר' יהושע מונדשיין
כפר חב"ד - ארה"ק

 

בענין הפס"ד להל' פסח – שמיחסים לכ"ק אדה"ז. כתבה המערכת בחוברת ששית ע' נט שיש להניח שהמחיקות וכו' הן לאדמוה"ז, והמעתיק העתיק הכל בצורה שיצאו מידי אדה"ז. וכתבו ע"ז ביגדיל תורה דירות"ו גליון ב' ע' 71 : דומה שא"א יהא להצביע על עוד כת"י מעתיק שיהא בדוגמת כתיבה זו (עם מחיקות ושינויים עניניים).

והנה למרות שאין הדעת נוטה לכך, אך בכ"ז מצינו כגון דא (אף כי הדבר נדיר ביותר), והוא בכת"י מס׳  8°3439אשר במחלקת כתה"י בספרי' הלאומית בירות"ו, נמצא שם בזה"ל: כל מה שנמצא בזה הכתב רשום למעלה בציור זה - או כזה 0 הוא נמחק בגוף כ"ק. הרי לנו שיתכן והמעתיק העתיק כפי שנמצא לפניו עם מחיקות ותיקוני המחבר (ויש לבאר זה ע"ד מ"ש בשיחת ש"פ ראה ה'תשי"ד בשם מוהריי"צ שאמר על דבר אשר המהר"ש כתבו ואח"כ העביר עליו קולמוס, ואמר שיש ללמוד הנמק, ולהבין מדוע נכתב לכתחילה ומדוע אח"כ העביר עליו קולמוס).

מאמרים דומים

-