מאמרים

[הערה] ס׳ תורת חב״ד, ביבליוגרפי׳, תניא

יגדיל תורה - ניו יורק

- סקירה -

אברהם שישא, 'יגדיל תורה' (נ.י.), סא (אב–אלול תשמ"ד) עמ' שסג–שסד

ראה: תורת חב"ד: לקוטי אמרים תניא – ביבליוגרפיה

מדור הערות לדברי רבותינו

סימן קז

ס׳ תורת חב״ד, ביבליוגרפי׳, תניא

 

הרב אברהם שישא
לונדון

 

ר׳ יהושע מונדשיין הי״ו בהקדמת ספר המצויין תורת חב״ד - ביבליוגרפי׳ של ספר התניא[1] מתעכב על סדר חיבור של פרק ״חינוך קטן״ – שער היחוד והאמונה ואיפה מקומו בכרונולוגיאה של חיבורי רבינו בעל התניא זי״ע. בע׳ 16 מביא את דברי האדמו״ר שליט״א ״אף הוא [בעל התניא] כנראה סבור היה להתחיל ספר לקוטי אמרים, הוא ספר התניא, בחלק הנקרא ״חינוך קטן״, אלא וכו׳״. מצאתי בספר מעט ידוע מאחד מחסידי חב״ד, ר׳ לוי יצחק ב״ר ארי׳ סמינאווסקי[2], מגרי ירושת״ו, מתלמידיו המובהקים של הר״ר הלל [מפאריטש][3] והדפיס בסוף ספרו הצנוע שיצא בירושלים בשנת תרנ״ה פרק שלם, דברי אגדה וסיפורי מעשיות שאת רובם שמע מרבו הנ״ל וכמעט כולם איך שהוא נוגעים ישר לבעל התניא ולאדמו״ר האמצעי[4]. הנה דבריו במה שהוא נוגע לענין דנן ככתבו וכלשונו:[5]

״ממורי ב׳ ספרים הם ספרא דחנוך[6] מדבר בענין כח הפועל בנפעל ובביטול היש לאין, ונקרא ספר חנוך על שם חנוך לנער על פי דרכו דוקא שמרשימו הנשאר ממהותו הראשון יכול לבוא למהות גבוה כמ״ש בחינוך שבתניא. אבל תורת משה רבינו הוא מעצמותו והוא ורצונו וחכמתו חד. על דרך זה עשה אדמו״ר הזקן ז״ל זי״ע תחלה כתב החינוך ושער היחוד והאמונה ע״פ חנוך [וכו׳] וע״פ וידעת היום ומדבר בידיעת ההשתלשלות ובכה״פ [כח הפועל] בנפעל, ואחר כך כתב התניא לבאר מהות ענין התורה והמצות נ״ג פרקים הם נגד ג״ן סדרי התורה ובדפוס ניתן התניא קודם״.

 

[1] לקוטי אמרים הוא ספר התניא / מהדורותיו תרגומיו וביאוריו (תקנ״ו-תשמ״א), מאת יהושע מונדשיין. כפר חב״ד, תשמ״ב.

[2] מחבר ספר ״נתיבי רש״י״, ווילנא, תרמ״ח (את הספר לא ראיתי), וס׳ נתיב רש״י, עמ״ס שבת, ירושלים, תרנ״ה. על המחבר איני יודע כלום. רק בזמן שהדפיס ספרו זה הי׳ כבר זקן.

[3]  על שער מחברתו למען מביני מדע הבאתי בסוף הספר מעט ממה שקבלתי ממורי הרב הגדול הצדיק הלל הלוי מ״ץ דק״ק פאריטש ובאברויסק זיע״א.

[4] בהקדמה לחלק האגדה והסיפורים הוא כותב ״מורי הרב הגדול הלל הלוי הי׳ תלמיד ותיק לאדמו״ר אמצעי כעשר שנים, ולאדמו״ר שזכיתי להתקשר אליו ל״ו שנה וכו׳״.

[5] דף ל׳ ע״ב ל״א ע״א.

[6] כך כתוב ולפעמים חינוך. חלק של הפיסוק הוא משלי.

 

מאמרים דומים

-